Προσεγγίζουμε κάθε έργο με γνώμονα την ουσία. Οι πελάτες μας σταθερά, ενισχύουν την αφοσίωση της μάρκας τους και δημιουργούν νέες συνδέσεις χάρη στη δουλειά μας.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Κοινωνικά στοιχεία

Η Swiftair Hellas, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της λειτουργίας της (εμπορικές αερομεταφορές), εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) και δεσμεύεται να: Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις και το ΣΠΔ Να καθορίζει περιβαλλοντικούς στόχους και σκοπούς και να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την επίτευξή τους. Να [...]